Oświadczenie


Wzór formularza odstąpienia od umowy – załącznik do Regulaminu Zastrzegania Danych

____________________
(miejscowość, data)

CRIF
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Lublańska 38, 31–476 Kraków

 

Oświadczenie
o odstąpieniu od umowy o świadczenie Usługi zastrzeżenia
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Ja niżej podpisany/a, ………………………….
(imię i nazwisko*, numer PESEL*, indywidualny identyfikator Zastrzegającego**)

niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie Usługi zastrzeżenia
w zakresie opcji „zastrzeżenie – prewencja” ***
w zakresie opcji „zastrzeżenie – utrata dokumentu” ***
zawartej w dniu ………………………

 

……………………………………
Podpis Zastrzegającego

*- dane obowiązkowe
** – wskazanie indywidualnego identyfikatora Zastrzegającego jest obowiązkowe, z zastrzeżeniem, że w przypadku braku nadania Zastrzegającemu indywidualnego identyfikatora lub jego utraty, Zastrzegający, który zamieścił w Serwisie obraz dowodu osobistego lub skan złożonego przed notariuszem oświadczenia, o których mowa w § 7 pkt 1 lub § 8 pkt 2 Regulaminu Zastrzegania Danych zobowiązany jest dołączyć do wniosku kserokopię tego dokumentu, przy czym w przypadku dowodu osobistego widoczne winny być jedynie imię i nazwisko, seria i numer dowodu osobistego oraz numer PESEL.
*** – zaznaczyć właściwą opcję.

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy – pobierz wersję do druku

Nasze rozwiązanie

Chroń dane osobowe – bezpłatnie zastrzeż swój numer PESEL!

Dzięki zastrzeżeniu swojego numeru PESEL świadomie zarządzasz bezpieczeństwem swoich danych:

  • chronisz siebie przed kradzieżą tożsamości,
  • informujesz instytucje pożyczkowe, że nie planujesz zaciągania pożyczki,
  • zapobiegasz oszustwom i wyłudzeniom, poprzez utrudnienie osobom niepowołanym zaciągnięcia zobowiązań finansowych w sytuacji utraty dokumentu.

Inicjatywie patronują:

Top