Polityka prywatności

Ochrona prywatności użytkowników serwisu ma dla CRIF Services Sp. z o.o. (CRIF) ogromne znaczenie. Dokument ten wyjaśnia zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach serwisu przez CRIF.

Administrator danych osobowych 

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym użytkowników jest CRIF Services Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Lublańska 38, 31 – 476 Kraków, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000156341, NIP 5272400006, o kapitale zakładowym 50 000,00 zł, wpłaconym w całości.

 

Cel zbierania danych osobowych

CRIF informuje, że zbierane dane osobowe użytkowników przetwarza zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926) w celu i zakresie określonym w treści zgody udzielonej przez użytkownika.

 

Prawo dostępu i kontroli

CRIF informuje, że każda osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych ma prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania. W celu zmodyfikowania danych prosimy o przesłanie stosownej informacji na adres e-mail: biuro@deltavista.pl

 

Przekazywanie danych

CRIF informuje, że nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że posiada wyraźną zgodę użytkownika lub działa na jego życzenie, bądź na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

 

Dobrowolność udostępniania danych

CRIF informuje, że podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Brak podania danych uniemożliwi jednak korzystanie z niektórych funkcjonalności serwisu.

 

Zabezpieczenie danych osobowych

CRIF informuje, że zbiór zgromadzonych danych osobowych użytkowników traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze CRIF w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę.

CRIF informuje, że dysponuje środkami umożliwiającymi prawidłowe przetwarzanie danych osobowych, a jej system informatyczny realizuje wysoki poziom bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, określony w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004 r. nr 100 poz. 1024) oraz, że stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie zbioru danych, o których mowa w art. 36-39 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.).

 

Zmiany w Polityce Prywatności
CRIF zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności poprzez umieszczenie nowej polityki prywatności na stronie www.bezpiecznypesel.pl.

 

Kontakt z CRIF

Użytkownik może skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta za pomocą:

  • telefonu: +48 12 291 55 85,
  • faksu: +48 12 291 55 61,
  • poczty elektronicznej: bok@deltavista.pl