Regulamin


Regulamin Systemu Bezpieczny PESEL

CRIF Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

 

I. Postanowienia ogólne

§1

Niniejszy Regulamin Systemu Bezpieczny PESEL stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o oświadczeniu usług drogą elektroniczną i określa w szczególności:

1.rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Systemu Bezpieczny PESEL przez CRIF Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.

2.warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:

3.wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się CRIF Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie;

4.zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.

5.warunki korzystania z Systemu Bezpieczny PESEL.

6.warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

7.prawa i obowiązki Stron umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

8.tryb postępowania reklamacyjnego.

§2

Użyte w Regulaminie Systemu Bezpieczny PESEL pojęcia oznaczają:

1.Usługa zastrzeżenia – świadczona Zastrzegającemu przez CRIF w opcji „Zastrzeżenie – prewencja” lub „Zastrzeżenie – utrata dokumentu” usługa polegająca na umożliwieniu Zastrzegającemu zastrzeżenia w Systemie, pod adresem bezpiecznypesel.pl, numeru PESEL Zastrzegającego jako informacji dla Kredytodawcy, że Zastrzegający w okresie obowiązywania zastrzeżenia nie będzie składać wniosków o zawarcie ani też zawierać Umów Kredytowych, w związku z czym wniosek o zawarcie Umowy Kredytowej zawierający jako numer PESEL kredytobiorcy numer PESEL zastrzeżony przez Zastrzegającego, złożony Kredytodawcy w okresie obowiązywania zastrzeżenia, może nie stanowić wniosku osoby posiadającej zastrzeżony numer PESEL.

2.Usługa weryfikacji – świadczona Kredytodawcy przez CRIF w ramach Systemu usługa polegająca na umożliwieniu Kredytodawcy weryfikacji w Systemie, czy numer PESEL kredytobiorcy zawarty we wniosku o zawarcie Umowy Kredytowej został przez Zastrzegającego zastrzeżony w ramach Usługi zastrzeżenia.

3.System –System Bezpieczny PESEL.

4.Umowa Kredytowa – umowa o kredyt konsumencki w rozumieniu u.k.k.

5.Umowa Współpracy – pisemna umowa o weryfikację zawarta przez CRIF i Kredytodawcę, na podstawie której CRIF świadczy Kredytodawcy Usługę weryfikacji.

6.Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta przez CRIF i Zastrzegającego, na podstawie której CRIF świadczy Zastrzegającemu Usługę zastrzeżenia.

7.CRIF — CRIF Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Lublańska 38, 31–476 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000185908, NIP: 5251556766, o kapitale zakładowym: 3 163 500,00 zł, wpłaconym w całości, adres poczty elektronicznej: pl@crif.com.

8.Zastrzegający – konsument w rozumieniu u.k.k.

9.Kredytodawca – kredytodawca w rozumieniu u.k.k., który zawarł z CRIF Umowę Współpracy.

10.Użytkownik – Kredytodawca a także osoba fizyczna działająca w imieniu Kredytodawcy, posiadająca konto systemowe do dostępu do Systemu.

11.ś.d.e. – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

12.k.k. – ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim.

13.RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

14.Regulamin – niniejszy Regulamin Systemu Bezpieczny PESEL.

§3

1.Właścicielem Systemu jest CRIF.

2.Nazwa Systemu, autorska koncepcja Systemu, wygląd graficzny, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.

3.Korzystanie z Systemu odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie.

4.Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym CRIF, są następujące:

a) aktualna przeglądarka www wiodących dostawców,

b) dostęp do Internetu,

c) adres e-mail.

5.Zakazane jest dostarczanie do Systemu treści o charakterze bezprawnym.

II.Usługa zastrzeżenia

§4

1.Za pośrednictwem Systemu Zastrzegający może korzystać z Usługi zastrzeżenia.

2.W ramach Usługi zastrzeżenia Zastrzegający:

3.dokonuje zastrzeżenia swojego numeru PESEL;

4.dokonuje zmiany opcji zastrzeżenia swojego numeru PESEL;

5.ma prawo odwołać w każdym czasie zastrzeżenie swojego numeru PESEL.

§5

W celu zawarcia z CRIF Umowy i korzystania z Usługi zastrzeżenia Zastrzegający zobowiązany jest wypełnić formularz znajdujący się na stronie www.bezpiecznypesel.pl oraz dokonać wyboru i zatwierdzenia jednej z dwóch opcji zastrzeżenia:

  1. „zastrzeżenie – prewencja”, w przypadku, w którym posiada dowód osobisty;
  2. „zastrzeżenie – utrata dokumentu”, w przypadku, w którym utracił dowód osobisty, niezależnie od tego, czy posiada nowy dowód osobisty, czy też nie;

a następnie wybrać polecenie „wyślij formularz”.

  §6 Zastrzeżenie – prewencja

1.W przypadku wyboru opcji „zastrzeżenie – prewencja” Zastrzegający zobowiązany jest zamieścić w Systemie obraz (skan lub zdjęcie w jednym z formatów plików wskazanych w formularzu):

a) swojego dowodu osobistego, zawierający wyłącznie informacje o imieniu (imionach) i nazwisku, serii i numerze dowodu osobistego oraz numerze PESEL Zastrzegającego. Pozostałe informacje zawarte w dowodzie osobistym Zastrzegający zobowiązany jest usunąć (zasłonić), tak aby nie były widoczne na dołączonym obrazie dowodu osobistego, lub;

b) złożonego przed notariuszem oświadczenia Zastrzegającego obejmującego w szczególności imię (imiona) i nazwisko, serię i numer dowodu osobistego oraz numer PESEL Zastrzegającego oraz wniosek o zawarcie z CRIF Umowy i korzystanie z Usługi zastrzeżenia w rozumieniu Regulaminu.

2. Umowa zostaje zawarta z chwilą wysłania przez Zastrzegającego formularza, o którym mowa w § 5, w którym Zastrzegający zamieszcza dodatkowo swój adres e-mail, i automatycznego potwierdzenia przez CRIF otrzymania danych poprzez wysłanie Zastrzegającemu na adres e-mail zamieszczony w formularzu, maila z linkiem aktywacyjnym. Poprzez wysłanie formularza, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Zastrzegający oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego zapisy.

3.W terminie 7 dni od dnia wysłania maila, o którym mowa w pkt 2, Zastrzegający, w celu dokonania zastrzeżenia, zobowiązany jest kliknąć w link aktywacyjny zawarty w tymże mailu.

4.Kliknięcie przez Zastrzegającego w link aktywacyjny w terminie określonym w pkt 3 skutkuje zamieszczeniem zastrzeżonego przez Zastrzegającego numeru PESEL na liście zastrzeżonych numerów PESEL z adnotacją: „zastrzeżenie – prewencja, niezweryfikowany,” o czym CRIF informuje Zastrzegającego pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przez Zastrzegającego w formularzu.

5.W przypadku braku kliknięcia przez Zastrzegającego w link aktywacyjny w terminie określonym w pkt 3, Umowa ulega rozwiązaniu a CRIF usuwa przekazane przez Zastrzegającego dane osobowe, w tym obraz dowodu osobistego lub złożonego przed notariuszem oświadczenia, o których mowa w pkt 1. CRIF przechowuje jedynie numer zgłoszenia oraz informację o braku aktywacji.

6.W terminie 7 dni od dnia zamieszczenia zastrzeżonego przez Zastrzegającego numeru PESEL na liście zastrzeżonych numerów PESEL z adnotacją: „zastrzeżenie – prewencja, niezweryfikowany,” CRIF przeprowadza weryfikację zastrzeżenia poprzez porównanie zastrzeżonego numeru PESEL z zamieszczonym w Systemie obrazem dowodu osobistego lub złożonego przed notariuszem oświadczenia, o których mowa w pkt 1.

7.W przypadku pozytywnej weryfikacji CRIF dokonuje na liście zastrzeżonych numerów PESEL modyfikacji adnotacji dotyczącej zastrzeżonego przez Zastrzegającego numeru PESEL na „zastrzeżenie – prewencja, zweryfikowany”, o czym informuje Zastrzegającego pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przez Zastrzegającego w formularzu przekazując równocześnie Zastrzegającemu jego indywidualny identyfikator nadany przez CRIF, oraz usuwa obraz dowodu osobistego lub złożonego przed notariuszem oświadczenia, o których mowa w pkt 1.

8.W przypadku jednoczesnego wyboru opcji „zastrzeżenie – prewencja” i braku zamieszczenia w Systemie obrazu dowodu osobistego lub złożonego przed notariuszem oświadczenia, o których mowa w pkt 1, lub niezgodności zastrzeżonego numeru PESEL z zamieszczonym w Systemie obrazem dowodu osobistego lub złożonego przed notariuszem oświadczenia, o których mowa w pkt 1, CRIF usuwa numer PESEL z listy zastrzeżonych numerów PESEL, o czym informuje Zastrzegającego pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przez Zastrzegającego w formularzu, a Umowa ulega rozwiązaniu.

9.W przypadku, o którym mowa w pkt 8 CRIF przechowuje przekazane przez Zastrzegającego dane osobowe, w tym obraz dowodu osobistego lub złożonego przed notariuszem oświadczenia, o których mowa w pkt 1, na potrzeby ewentualnych postępowań związanych z roszczeniami Zastrzegającego. W przypadku obrazu dowodu osobistego CRIF usuwa (zasłania) wszystkie informacje w nim zawarte, za wyjątkiem imienia (imion) i nazwiska, serii i numeru dowodu osobistego oraz numeru PESEL Zastrzegającego.

§7 Zastrzeżenie – utrata dokumentu

1.Wybór opcji „zastrzeżenie – utrata dokumentu” możliwy jest zarówno w przypadku, w którym po utracie dowodu osobistego Zastrzegający posiada nowy dowód osobisty, jak również w przypadku, w którym Zastrzegający dowodu osobistego nie posiada.

2.W przypadku wyboru opcji „zastrzeżenie – utrata dokumentu” Zastrzegający posiadający dowód osobisty zobowiązany jest zamieścić w Systemie obraz (skan lub zdjęcie w jednym z formatów plików wskazanych w formularzu):

a) swojego dowodu osobistego, zawierający wyłącznie informacje o imieniu (imionach) i nazwisku, serii i numerze dowodu osobistego oraz numerze PESEL Zastrzegającego. Pozostałe informacje zawarte w dowodzie osobistym Zastrzegający zobowiązany jest usunąć (zasłonić), tak aby nie były widoczne na dołączonym obrazie dowodu osobistego, lub;

b) złożonego przed notariuszem oświadczenia Zastrzegającego obejmującego w szczególności imię (imiona) i nazwisko, serię i numer dowodu osobistego oraz numer PESEL Zastrzegającego oraz wniosek o zawarcie z CRIF Umowy i korzystanie z Usługi zastrzeżenia w rozumieniu Regulaminu.

3.Umowa zostaje zawarta z chwilą wysłania przez Zastrzegającego formularza, o którym mowa w § 5, w którym Zastrzegający zamieszcza dodatkowo swój adres e-mail, i automatycznego potwierdzenia przez CRIF otrzymania danych poprzez wysłanie Zastrzegającemu na adres e-mail zamieszczony w formularzu, maila z linkiem aktywacyjnym. Poprzez wysłanie formularza, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Zastrzegający oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego zapisy.

4.W terminie 7 dni od dnia wysłania maila, o którym mowa w pkt 3, Zastrzegający, w celu dokonania zastrzeżenia, zobowiązany jest kliknąć w link aktywacyjny zawarty w tymże mailu.

5.Kliknięcie przez Zastrzegającego w link aktywacyjny w terminie określonym w pkt 4 skutkuje zamieszczeniem zastrzeżonego przez Zastrzegającego numer PESEL na liście zastrzeżonych numerów PESEL z adnotacją: „zastrzeżenie – utrata dokumentu, niezweryfikowany,” o czym CRIF informuje Zastrzegającego pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przez Zastrzegającego w formularzu.

6.W przypadku braku kliknięcia przez Zastrzegającego w link aktywacyjny w terminie określonym w pkt 4, Umowa ulega rozwiązaniu a CRIF usuwa przekazane przez Zastrzegającego dane osobowe, w tym obraz dowodu osobistego lub złożonego przed notariuszem oświadczenia, o których mowa w pkt 1. CRIF przechowuje jedynie numer zgłoszenia oraz informację o braku aktywacji.

7.W terminie 7 dni od dnia zamieszczenia zastrzeżonego przez Zastrzegającego numer PESEL na liście zastrzeżonych numerów PESEL z adnotacją: „zastrzeżenie – utrata dokumentu, niezweryfikowany,” CRIF przeprowadza weryfikację zastrzeżenia poprzez porównanie zastrzeżonego numeru PESEL z zamieszczonym w Systemie obrazem dowodu osobistego lub złożonego przed notariuszem oświadczenia, o których mowa w pkt 2.

8.W przypadku pozytywnej weryfikacji CRIF dokonuje na liście zastrzeżonych numerów PESEL modyfikacji adnotacji dotyczącej zastrzeżonego przez Zastrzegającego numeru PESEL na „zastrzeżenie – utrata dokumentu, zweryfikowany”, o czym informuje Zastrzegającego pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przez Zastrzegającego w formularzu przekazując równocześnie Zastrzegającemu jego indywidualny identyfikator nadany przez CRIF, oraz usuwa obraz dowodu osobistego lub złożonego przed notariuszem oświadczenia, o których mowa w pkt 2.

9.W przypadku niezgodności zastrzeżonego numeru PESEL z zamieszczonym w Systemie obrazem dowodu osobistego lub złożonego przed notariuszem oświadczenia, o których mowa w pkt 2, CRIF usuwa numer PESEL z listy zastrzeżonych numerów PESEL z adnotacją: „zastrzeżenie – utrata dokumentu, niezweryfikowany,”, o czym informuje Zastrzegającego pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przez Zastrzegającego w formularzu, a Umowa ulega rozwiązaniu.

10.W przypadku, o którym mowa w pkt 9 CRIF przechowuje przekazane przez Zastrzegającego dane osobowe, w tym obraz dowodu osobistego lub złożonego przed notariuszem oświadczenia, o których mowa w pkt 2, na potrzeby ewentualnych postępowań związanych z roszczeniami Zastrzegającego. W przypadku obrazu dowodu osobistego CRIF usuwa (zasłania) wszystkie informacje w nim zawarte, za wyjątkiem imienia (imion) i nazwiska, serii i numeru dowodu osobistego oraz numeru PESEL Zastrzegającego.

11.W przypadku wyboru opcji „zastrzeżenie – utrata dokumentu” przez Zastrzegającego nieposiadającego dowodu osobistego stosuje się postanowienia pkt 3 – 5 oraz odpowiednio pkt 6, jednakże zamieszczenie zastrzeżonego przez Zastrzegającego numeru PESEL na liście zastrzeżonych numerów PESEL z adnotacją: „zastrzeżenie – utrata dokumentu, niezweryfikowany,” następuje wyłącznie na okres 30 dni, o czym CRIF informuje Zastrzegającego pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przez Zastrzegającego w formularzu.

12.W przypadku, o którym mowa w pkt 11, po upływie okresu 30 dni od dnia zamieszczenia zastrzeżonego przez Zastrzegającego numeru PESEL na liście zastrzeżonych numerów PESEL z adnotacją: „zastrzeżenie – utrata dokumentu, niezweryfikowany,” CRIF usuwa numer PESEL z listy zastrzeżonych numerów PESEL z adnotacją: „zastrzeżenie – utrata dokumentu, niezweryfikowany,” a Umowa ulega rozwiązaniu. CRIF przechowuje przekazane przez Zastrzegającego dane osobowe na potrzeby ewentualnych postępowań związanych z roszczeniami Zastrzegającego.

13.W przypadku, o którym mowa w pkt 11, w celu bezterminowego zamieszczenia zastrzeżonego przez Zastrzegającego numeru PESEL na liście zastrzeżonych numerów PESEL z adnotacją: „zastrzeżenie – utrata dokumentu, zweryfikowany,” Zastrzegający zobowiązany jest, w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia numeru PESEL na liście zastrzeżonych numerów PESEL z adnotacją: „zastrzeżenie – utrata dokumentu, niezweryfikowany,” ponownie wypełnić formularz znajdujący się na stronie bezpiecznypesel.pl, dokonać wyboru opcji „zastrzeżenie – utrata dokumentu” oraz zamieścić w Systemie obraz dowodu osobistego lub złożonego przed notariuszem oświadczenia, o których mowa w pkt 2.

14.Do dalszego postępowania w przypadku, o którym mowa w pkt 13 stosuje się postanowienia pkt 3 – 10.

§8

1.Zastrzegający, który otrzymał indywidualny identyfikator ma możliwość, w dowolnym momencie w czasie trwania zastrzeżenia swojego numeru PESEL, uzyskania informacji o statusie tego zastrzeżenia. W przypadku wielokrotnego zastrzegania numeru PESEL Zastrzegający winien posługiwać się ostatnim otrzymanym indywidualnym identyfikatorem. Z chwilą nadania nowego indywidualnego identyfikatora poprzedni indywidualny identyfikator traci ważność.

2.W celu uzyskania informacji o statusie zastrzeżenia swojego numeru PESEL Zastrzegający zobowiązany jest, korzystając z systemu dostępnego na stronie bezpiecznypesel.pl, wypełnić formularz, podać swój numer PESEL a także indywidualny identyfikator otrzymany w toku procedury zastrzegania numeru PESEL oraz dokonać wyboru opcji „informacja o statusie zastrzeżenia numeru PESEL – prewencja” lub „informacja o statusie zastrzeżenia numeru PESEL – utrata dokumentu.”

3.W przypadku, o którym mowa w pkt 2 informacja o statusie zastrzeżenia numeru PESEL zostanie wyświetlona na stronie bezpiecznypesel.pl w taki sposób, że będzie widoczna wyłącznie dla Zastrzegającego.

§9

1.Dokonanie ponownego zastrzeżenia numeru PESEL w opcji, w której numer PESEL został już wcześniej zastrzeżony, skutkuje nadpisaniem danych w Systemie.

2.Zmiana opcji zastrzeżenia przez Zastrzegającego wymaga odwołania zastrzeżenia numeru PESEL oraz dokonania ponownego zastrzeżenia numeru PESEL.

§10

1.Zastrzegający ma prawo odstąpić od Umowy dotyczącej konkretnej opcji zastrzeżenia lub wszystkich Umów w terminie 14 dni od dnia zawarcia, składając CRIF oświadczenie.

2.Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 Zastrzegający może złożyć w drodze pisemnego oświadczenia złożonego osobiście lub przesłanego pocztą na adres siedziby CRIF. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia pocztą przed jego upływem. Oświadczenie może, ale nie musi, zostać złożone z wykorzystaniem formularza odstąpienia od Umowy, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do Regulaminu. W każdym jednak przypadku Zastrzegający zobowiązany jest podać w oświadczeniu wszystkie dane wskazane we wzorze formularza odstąpienia od Umowy jako dane obowiązkowe (Umowę dotyczącą konkretnej opcji zastrzeżenia, od której odstępuje, imię i nazwisko, numer PESEL oraz indywidualny identyfikator Zastrzegającego). W przypadku braku nadania Zastrzegającemu indywidualnego identyfikatora lub jego utraty, Zastrzegający, który zamieścił w Systemie obraz dowodu osobistego lub złożonego przed notariuszem oświadczenia, o których mowa w § 6 pkt 1 lub § 7 pkt 2 zobowiązany jest dołączyć do wniosku kserokopię tego dokumentu, przy czym w przypadku dowodu osobistego widoczne winny być jedynie imię i nazwisko, seria i numer dowodu osobistego oraz numer PESEL. Pozostałe dane winny zostać zasłonięte.

3.Po dokonaniu przez Zastrzegającego odstąpienia od Umowy CRIF zaprzestaje świadczenia Usługi zastrzeżenia objętej tą Umową i usuwa numer PESEL z listy zastrzeżonych numerów PESEL.

4.W przypadku, o którym mowa w pkt 3 CRIF przechowuje przekazane przez Zastrzegającego dane osobowe na potrzeby ewentualnych postępowań związanych z roszczeniami Zastrzegającego.

5.Zastrzegający ma prawo odwołać w każdym czasie zastrzeżenie swojego numeru PESEL, co jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy dotyczącej konkretnej opcji zastrzeżenia i zakończeniem świadczenia przez CRIF Usługi zastrzeżenia.

6.Odwołanie zastrzeżenia numeru PESEL następuje za pośrednictwem strony bezpiecznypesel.pl.

7.W celu odwołania zastrzeżenia swojego numeru PESEL Zastrzegający zobowiązany jest, korzystając z systemu dostępnego na stronie bezpiecznypesel.pl, wypełnić formularz, wybrać opcję zastrzeżenia, której dotyczy odwołanie, podać swój numer PESEL a także indywidualny identyfikator otrzymany w toku procedury zastrzegania numeru PESEL w tej opcji oraz dokonać wyboru opcji „cofnij zastrzeżenie”.

8.W przypadku nieposiadania przez Zastrzegającego indywidualnego identyfikatora, o którym mowa w pkt 7, w związku z brakiem jego nadania lub jego utratą, odwołanie zastrzeżenia numeru PESEL może nastąpić wyłącznie poprzez pisemny wniosek skierowany do CRIF na adresLublańska 38, 31–476 Kraków. W celach identyfikacyjnych Zastrzegający zobowiązany jest podać we wniosku swoje imię i nazwisko oraz numer PESEL, a także, w przypadku odwołania zastrzeżenia dokonanego przez Zastrzegającego z zamieszczeniem w Systemie obrazu dowodu osobistego lub złożonego przed notariuszem oświadczenia, o których mowa w § 6 pkt 1 lub § 7 pkt 2, dołączyć do wniosku kserokopię tego dokumentu, przy czym w przypadku dowodu osobistego widoczne winny być jedynie imię i nazwisko, seria i numer dowodu osobistego oraz numer PESEL. Pozostałe dane winny zostać zasłonięte.

9.W przypadku odwołania zastrzeżenia CRIF zaprzestaje świadczenia Usługi zastrzeżenia i usuwa numer PESEL z listy zastrzeżonych numerów PESEL.

10.W przypadku, o którym mowa w pkt 9 CRIF przechowuje przekazane przez Zastrzegającego dane osobowe na potrzeby ewentualnych postępowań związanych z roszczeniami Zastrzegającego.

§11

1.W czasie obowiązywania Umowy CRIF ma prawo udostępniać numer PESEL Zastrzegającego Kredytodawcom celem pozyskania przez Kredytodawców informacji w przedmiocie zastrzeżenia tegoż numeru PESEL, a Kredytodawcy są uprawnieni do pozyskania tych informacji od CRIF.

2.Za wyjątkiem przypadku, o którym mowa w pkt 1, CRIF nie udostępnia danych osobowych Zastrzegającego podmiotom trzecim.

3.Zastrzeżenie numeru PESEL nie stanowi dla Zastrzegającego ani dla Kredytodawcy gwarancji, że Kredytodawca nie zawrze Umowy Kredytowej z kredytobiorcą posługującym się zastrzeżonym przez Zastrzegającego numerem PESEL. 

III.Usługa weryfikacji

§12

1.Za pośrednictwem Systemu Kredytodawca może korzystać z Usługi weryfikacji.

2.W ramach Usługi weryfikacji Kredytodawca może składać CRIF wnioski o udostępnienie informacji, czy wskazany przez Kredytodawcę numer PESEL został zastrzeżony w ramach Usługi zastrzeżenia.

3.W przypadku, w którym numer PESEL jest zastrzeżony w ramach Usługi zastrzeżenia Kredytodawca otrzymuje z Systemu, w zależności od statusu zastrzeżenia, informację:

a) „zastrzeżenie – prewencja, niezweryfikowany”;

b) „zastrzeżenie – prewencja, zweryfikowany”;

c) „zastrzeżenie – utrata dokumentu, niezweryfikowany”

d) „zastrzeżenie – utrata dokumentu, zweryfikowany”.

4.Otrzymanie z Systemu którejkolwiek z informacji, o której mowa w pkt 3, stanowi dla Kredytodawcy informację, że wniosek o zawarcie Umowy Kredytowej zawierający jako numer PESEL kredytobiorcy numer PESEL zastrzeżony przez Zastrzegającego, złożony Kredytodawcy w okresie obowiązywania zastrzeżenia, może nie stanowić wniosku osoby posiadającej zastrzeżony numer PESEL.

§13

1.W celu korzystania z Usługi weryfikacji Kredytodawca zobowiązany jest zawrzeć z CRIF Umowę Współpracy.

2.Rejestracja Kredytodawcy w Systemie dokonywana jest przez CRIF po zawarciu Umowy Współpracy.

IV.Przetwarzanie danych osobowych

§14

1.Administratorem w rozumieniu RODO danych osobowych Zastrzegającego, to jest danych osobowych zawartych w obrazie dowodu osobistego lub złożonego przed notariuszem oświadczenia Zastrzegającego, w tym imienia (imion), nazwiska, serii i numeru dowodu osobistego, numeru PESEL, daty urodzenia, a także numeru telefonu oraz adresu e-mail, udostępnionych CRIF na potrzeby Usługi zastrzeżenia, jest CRIF (adres poczty elektronicznej: bok.pl@crif.com, nr tel.: +48 122915585).

2.Dane kontaktowe inspektora ochrony danych, to dpo@crif.com.

3.Celem przetwarzania danych osobowych Zastrzegającego przez CRIF jest wykonywanie Umowy zawartej przez CRIF i Zastrzegającego oraz korzystanie przez Zastrzegającego z funkcjonalności Systemu.

4.Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Zastrzegającego jest niezbędność do wykonania Umowy, której stroną jest Zastrzegający lub do podjęcia działań na żądanie Zastrzegającego przed zawarciem Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

5.W przypadku, w którym CRIF przetwarza dane osobowe Zastrzegającego na potrzeby ewentualnych postępowań związanych z roszczeniami Zastrzegającego, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Zastrzegającego jest niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez CRIF ( 6 ust. 1 lit. f) RODO).

6.Odbiorcami danych osobowych Zastrzegającego są kredytodawcy współpracujący z CRIF w ramach Systemu.

7.Imię (imiona), nazwisko, seria i numeru dowodu osobistego, numer PESEL, data urodzenia, a także numer telefonu oraz adresu e-mail będą przechowywane przez czas obowiązywania Umowy a następnie do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń związanych z Umową, w tym roszczeń reklamacyjnych, oraz do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa. Pozostałe dane osobowe zawarte w obrazie dowodu osobistego lub złożonego przed notariuszem oświadczenia Zastrzegającego będą przechowywane do momentu przeprowadzenia przez CRIF weryfikacji zastrzeżenia dokonanego przez Zastrzegającego.

8.Zastrzegającemu przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

9.Zastrzegającemu przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10.Podanie danych osobowych przez Zastrzegającego jest dobrowolne, lecz jest warunkiem zawarcia i wykonywania Umowy. W przypadku niepodania danych osobowych przez Zastrzegającego Umowa nie może zostać zawarta i wykonywana.

11.CRIF oświadcza, że zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by dokonywane przez CRIF przetwarzanie danych osobowych spełniało wymagania RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą, w szczególności jej system informatyczny zapewnia przetwarzanie danych osobowych w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

12.CRIF zobowiązuje się do:

a) podejmowania, z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrażania oraz charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia stopnia bezpieczeństwa odpowiadającego temu ryzyku, to jest:

b) zdolności do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania,

c) zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego.

d) prowadzenia rejestru wszystkich kategorii czynności przetwarzania danych osobowych;

e) prowadzenia ewidencji osób fizycznych upoważnionych do przetwarzania danych osobowych;

f) zapewnienia, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy;

g) stosowania się do postanowień Regulaminu.

13.Niezależnie od postanowień pkt 1 – 12, w wykonaniu obowiązków wynikających z art. 6 pkt 1 u.ś.d.e., CRIF informuje, iż z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną mogą potencjalnie wiązać się zagrożenia wywołane w szczególności działalnością „hackerów” internetowych, takie jak otrzymywanie niezamówionej informacji handlowej (spam), utrata danych lub możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego poprzez oprogramowanie różnego typu – malware, spyware, worm, cracking, phishing i inne. By ograniczyć te ryzyka Zastrzegający lub Użytkownik powinien mieć na komputerze działający aktualny program antywirusowy oraz zachować ostrożność podczas instalacji każdego oprogramowania, otwierania korespondencji elektronicznej i załączników itp. oraz utrzymywać nadane mu loginy i hasła w ścisłej tajemnicy.

V.Odpowiedzialność CRIF

§15

1.Odpowiedzialność CRIF jest ściśle ograniczona do zobowiązań zawartych w Regulaminie.

2.CRIF nie jest odpowiedzialna za zakłócenia w funkcjonowaniu Systemu oraz za przerwy w świadczeniu usług.

3.CRIF ma prawo do wyłączania Systemu lub ograniczania jego dostępności w celu dokonania niezbędnych czynności konserwacyjnych.

4.CRIF nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe ze zdarzeń pozostających poza kontrolą CRIF, w tym powstałych na skutek działania lub zaniechania Zastrzegającego, Kredytodawcy, Użytkownika lub podmiotu trzeciego.

5.CRIF nie ponosi odpowiedzialności w przypadku wystąpienia zdarzenia siły wyższej. Pod pojęciem siły wyższej należy rozumieć każdą okoliczność, która jest niezależna od CRIF, nieprzewidywalna i w danych okolicznościach niemożliwa do uniknięcia, jak w szczególności: powódź, pożar, trzęsienie ziemi, inne kataklizmy o charakterze żywiołu, akty terrorystyczne, wojna lub działania wojenne, stan wojenny, zamieszki wewnętrzne.

6.CRIF w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za:

a) merytoryczną poprawność oraz aktualność danych zgłoszonych przez Zastrzegających w ramach Usługi zastrzeżenia;

b) dokonywanie lub brak dokonywania przez Kredytodawców weryfikacji Zastrzegających w ramach Usługi weryfikacji;

c) skutki otrzymania lub nieotrzymania przez Kredytodawców informacji udostępnionych w ramach Usługi weryfikacji, w szczególności za sposób wykorzystania tych informacji lub brak wykorzystania w procesie zawierania Umów Kredytowych.

7.Niezależnie od postanowień pkt 1 – 6 odpowiedzialność CRIF w stosunku do Kredytodawcy uregulowana jest dodatkowo w Umowie Współpracy.

 VI.Reklamacje i dochodzenie roszczeń

§16

1.Wszelkie reklamacje powinny być kierowane listem poleconym na adres CRIF: Lublańska 38, 31–476 Kraków.

2.Reklamacja powinna zawierać w szczególności dane identyfikacyjne składającego reklamację, jak również wskazywać przyczynę oraz zwięzły opis sytuacji stanowiącej podstawę reklamacji.

3.CRIF rozpatruje reklamacje w terminie 30 dni od dnia doręczenia reklamacji CRIF.

4.W przypadku reklamacji złożonej przez konsumenta odpowiedź na reklamację CRIF przekazuje konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku.

§17

1.Zastrzegający ma możliwość skierowania powództwa do sądu powszechnego, jak również skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

2.Pozasądowymi sposobami rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń są m.in.:

a) mediacja przy wojewódzkich inspektorach Inspekcji Handlowej – na wniosek Zastrzegającego lub z urzędu, jeżeli wymaga tego ochrona interesu Zastrzegającego; mediacja jest dobrowolna, a zatem na taki sposób rozwiązania sporu musi wyrazić zgodę zarówno Zastrzegający, jak i CRIF.

b) w drodze rozwiązania sporu przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki – na wniosek Zastrzegającego; postępowanie jest dobrowolne, a zatem na taki sposób rozwiązania sporu musi wyrazić zgodę zarówno Zastrzegający, jak i CRIF. 

VII.Postanowienia końcowe

§18

1.Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie pod adresem bezpiecznypesel.pl.

2.CRIF ma prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie bez podawania przyczyny. CRIF zawiadomi o każdej zmianie Regulaminu drogą mailową przesyłając Zastrzegającemu i Kredytodawcy treść Regulaminu, a w przypadku, w którym CRIF nie dysponuje adresem e-mail Zastrzegającego, lecz dysponuje numerem telefonu Zastrzegającego – przesyłając SMS-em na numer telefonu Zastrzegającego informację o zmianie Regulaminu wraz ze wskazaniem zmienionych postanowień i adresem strony internetowej, na której zamieszczony został zmieniony Regulamin. Zmieniony Regulamin wiąże Zastrzegającego, jeżeli w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Zastrzegający nie wypowie Umowy z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia. Zmieniony Regulamin wiąże Kredytodawcę, jeżeli w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Kredytodawca nie wypowie Umowy Współpracy w najbliższym terminie wypowiedzenia wynikającym z Umowy Współpracy.

3.W przypadku zmiany Regulaminu:

a) zastrzeżenia numeru PESEL zgłoszone przez Zastrzegających przed zmianą Regulaminu lecz niezweryfikowane do daty wejścia zmiany Regulaminu w życie;

b) odwołania zastrzeżenia numeru PESEL zgłoszone przez Zastrzegających przed zmianą Regulaminu, w przypadku których Umowa dotycząca konkretnej opcji zastrzeżenia nie uległa rozwiązaniu do daty wejścia zmiany Regulaminu w życie; mogą zostać przez CRIF usunięte z Systemu po upływie 14 dni od daty wejścia zmiany Regulaminu w życie.

4.W przypadkach usuwania zastrzeżeń lub odwołań zastrzeżeń, o których mowa w pkt 3, CRIF informuje Zastrzegających wraz z informacją o zmianie Regulaminu, że zastrzeżenia lub odwołania zastrzeżenia mogą zostać usunięte oraz o tym, że:

a) w celu zastrzeżenia numeru PESEL, Zastrzegający winien dokonać ponownego zastrzeżenia numeru PESEL,

b) w celu odwołania zastrzeżenia numeru PESEL, Zastrzegający winien ponowić procedurę odwołania zastrzeżenia, zgodnie z postanowieniami zmienionego Regulaminu.

5) Nieważność – w części lub w całości – jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu – niezależnie od przyczyn – nie wpływa na ważność pozostałych postanowień Regulaminu. W takim przypadku zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa.

Załącznik:

Wzór formularza odstąpienia od Umowy.

 

Aktualizacja 24.04.2020

Nasze rozwiązanie

Chroń dane osobowe – bezpłatnie zastrzeż swój numer PESEL!

Dzięki zastrzeżeniu swojego numeru PESEL świadomie zarządzasz bezpieczeństwem swoich danych:

  • chronisz siebie przed kradzieżą tożsamości,
  • informujesz instytucje pożyczkowe, że nie planujesz zaciągania pożyczki,
  • zapobiegasz oszustwom i wyłudzeniom, poprzez utrudnienie osobom niepowołanym zaciągnięcia zobowiązań finansowych w sytuacji utraty dokumentu.

Inicjatywie patronują:

Top